ساختار سازماني
ساختار سازماني اداره كل امور تربيت بدني

1- مدير كل

2- معاون

3- مسئول دفتر

4- رئيس اداره ورزش قهرماني

5- كارشناس مسئول ورزش قهرماني

6- كارشناس ورزش قهرماني

7- كارشناس ورزش قهرماني

8- رئيس اداره امور فني و ورزش همگاني

9- كارشناس مسئول ورزش همگاني

10- كارشناس ورزش همگاني
 
11- كارشناس ورزش همگاني

12- كارشناس ورزش همگاني

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما