معرفي همكاران
معرفی همکارانآقای دکتر عبدالمهدی نصیرزاده (مدیر کل تربیت بدنی)

خانم نسرین شاه محمدیان (معاون)

خانم سعیده عسگری بشکانی (مسئول دفتر)

آقای حمیدرضا یارقلی (رئیس اداره ورزش قهرمانی)

آقای محمد عظیم نژاد (رئیس اداره ورزش همگانی)

آقای سید وهاب میرصالحی (کارشناس مسئول)

خانم معصومه بابایی مبارکه (کارشناس مسئول)

خانم اعظم ترابی قریه علی (کارشناس)

خانم فرزانه شعاع (کارشناس و مسئول سایت)

آقای سید حسن حسینی شکرابی (کارشناس)

آقای عبدالرزاق خاتمی (مسئول امور جاری)

آقای ابراهیمی (بایگان)
 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما