معرفي همكاران
معرفی همکارانآقای دکتر عبدالمهدی نصیرزاده ( مدیر کل تربیت بدنی)

خانم نسرین شاه محمدیان ( معاون )

خانم سعیده عسگری بشکانی( مسئول دفتر)

آقای حمیدرضا یارقلی (رئیس اداره ورزش قهرمانی)

آقای محمد عظیم نژاد ( رئیس اداره ورزش همگانی)

آقای سید وهاب میرصالحی (کارشناس مسئول)

خانم معصومه بابایی مبارکه ( کارشناس مسئول)

خانم اعظم ترابی قریه علی( کارشناس)

خانم فرزانه شعاع ( کارشناس )

آقای سید حسن حسینی شکرابی (کارشناس)

آقای عبدالرزاق خاتمی (مسئول امور جاری)

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما