تقويم ورزشي
908
برنامه عملیاتی اداره کل تربیت بدنی ویرایش خبر 26/7/1393

تقویم مسابقات قهرمانی کشور نیمه دوم سال 93


با توجه به تغییر زمان امتحانات ترم تابستان دانشگاه و اعلام برنامه المپیاد وزارت علوم آخرین تغییر در تقویم ورزشی اداره کل تربیت بدنی به شرح زیر اعلام می گردد:

تقویم مسابقات قهرمانی 1393

تقویم برگزاری ششمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای پیام نور کشور

تقویم برگزاری ششمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور کشور

تقویم اجرایی استانها سال 1392

مشاهده برنامه راهبردی ( برنامه عملیاتی) - اداره کل تربیت بدنی -1391