آموزش
تندرستی
بومی
نرم افزار بازی های ورزشی بومی - محلی ایرانی درج خبر 16/11/1392
داوطلب ورزشي
آرم اداره كل 90
كتاب راهنماي برگزاري رويدادها و ... در دانشگاه پيام نور (ويراست دوم -1391)


 كتاب راهنماي برگزاري رويدادها، المپيادها و مسابقات قهرماني و همايش ها در دانشگاه پيام نور (ويراست دوم )
دانلود كتاب راهنماي برگزاري رويدادهاي ورزشي و المپياد ها ...

اين مجموعه شامل :

فصل اول: برنامه ريزي در ادارات تربيت بدني
فصل دوم : مديريت برگزاري رويدادهاي ورزش قهرماني دانشگاهي
فصل سوم : مديريت برگزاري رويدادهاي ورزش همگاني -تفريحي دانشگاهي
فصل چهارم : مديريت داوطلبان ورزشي دانشگاهي(نهضت داوطلبي)
فصل پنجم : برگزاري همايشها و كارگاه ها همزمان با رويدادهاي ورزشي دانشگاهي


منتظر اعلام نظرها و پيشنهادهاي كارشناسي هستيمبرنامه راهبردي اداره كل تربيت بدنيآرم اداره كل 90
ورزش + و + درمان + 91 درج خبر 16/8/1391