معرفي همكاران
معرفی همکاران


آقای دکتر عبدالمهدی نصیرزاده (مدیر کل تربیت بدنی)

خانم نسرین شاه محمدیان (معاون)

خانم سعیده عسگری بشکانی (مسئول دفتر)

آقای حمیدرضا یارقلی (رئیس اداره ورزش قهرمانی)

آقای محمد عظیم نژاد (رئیس اداره ورزش همگانی)

آقای سید وهاب میرصالحی (کارشناس مسئول)

خانم معصومه بابایی مبارکه (کارشناس مسئول)


خانم اعظم ترابی قریه علی (کارشناس)

خانم فرزانه شعاع (کارشناس و مسئول سایت)

خانم زهرا ترابی فراهانی ( کارشناس)

آقای سید حسن حسینی شکرابی (کارشناس)

آقای سیدعبدالرزاق خاتمی (مسئول امور جاری)


آقای محمدی پیری ( کمک کارشناس)

آقای  محمد ابراهیمی (بایگان)

آقای حسین باصفا (کارشناس)