ارتباط با ما
تماس با اداره کل تربیت بدنی ویرایش خبر (1394/3/20)


    
آقای دکتر عبدالمهدی نصیرزاده (مدیرکل) ( 02122485151) - 22441243 -021

خانم شاه محمدیان (معاون) : 02122485110 
                  

خانم عسگری (مسئول دفتر) : تلفن -  02122485151- نمابر  22458203-021

آقای حمیدرضا یارقلی (رئیس اداره ورزش قهرمانی) : 021
22455066 - 23322466-021
                   
آقای سیدوهاب میرصالحی (کارشناس مسئول) : 02122455068

خانم  بابایی  مبارکه ( کارشناس مسئول) : 02122455065    

آقای محمد عظیم نژاد (رئیس اداره ورزش همگانی) : 02122485099

خانم ترابی  قریه علی(کارشناس) : 02122455067                                              

خانم  شعاع (کارشناس و مسئول سایت) : 02122455065

خانم ترابی فراهانی ( کارشناس) 02122455067

آقای سید حسن حسینی شکرابی (کارشناس) : 02122485327

آقای سیدعبدالرزاق خاتمی (مسئول امور جاری) : 02122485151

آقای محمدی پیری ( کمک کارشناس) 02123322466

آقای ابراهیمی (بایگان) 02123322620                                      
ایمیل اداره کل :   sport@pnu.ac.irآدرس :  تهران - ابتدی جاده لشگرک - نرسیده به مینی سیتی - خیابان نخل -سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- اداره کل تربیت بدنی 
کدپستی 1955883133


تلفن مدیران تربیت بدنی